Công ty CP và XNK Tiến Phước - Nhà Phân Phối Độc Quyền Sản Phẩm Nhà Máy Phân Bón Nhật - Nam

Bảng giá tham khảo: 17/05/2019 - 10:00

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.250 - 8.400

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.350 -3.400

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.500 - 8650

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.500 - 8.600 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          8.050                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali bột (Canada)                                                "                          7.400                    VNĐ/Kg

     07       Phân Kali bột (Lào)                                                      "                         7.100                      VNĐ/Kg

     08       Phân Urea (Indo)                                                         "                         7.050                      VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 18/01/2019 - 10:45

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.300 - 8.350

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.550 -3.600

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.600

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.600 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          8.200                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali bột (Canada)                                                "                          6.350                    VNĐ/Kg

     07       Phân Kali bột (Lào)                                                      "                         6.950                      VNĐ/Kg

     07       Phân S.A (Toray Nhật Bản)                                           "                         3.650                      VNĐ/Kg

 

 

Bảng giá tham khảo: 12/11/2018 - 10:45

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.300 - 8.400

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.650 -3.700

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.400 - 8.800

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.400 - 8.800 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          7.150                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali bột (Canada)                                                "                          6.750                    VNĐ/Kg

                          

 

Bảng giá tham khảo: 26/10/2018 - 16:45

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.300 - 8.350

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.600 -3.650

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.450 - 8.700

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.400 - 8.600 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          7.150                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali bột (Canada)                                                "                          6.750                    VNĐ/Kg

     07       Phân S.A (Toray Nhật Bản)                                           "                         3.450 - 3.500          VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 10/09/2018 - 16:35

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.300 - 8.350

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.400

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.450 - 8.600

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.400 - 8.600 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          7.150                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali bột (Canada)                                                "                          6.750                    VNĐ/Kg

     07       Phân S.A (Toray Nhật Bản)                                           "                         3.420 - 3.430          VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 31/05/2018 - 14:35

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

Kg

8.200 - 8.350

VNĐ/Kg

02

Phân S.A (P.R.C)

3.300 - 3.400

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

8.450 - 8.700

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

"

8.450 - 8.700 

VNĐ/Kg

     05       Phân Kali Miểng (Canada)                                             "                          7.150                    VNĐ/Kg

     06       Phân Kali Min (Canada)                                                "                          6.350                    VNĐ/Kg

     07       Phân Kali trắng (Đài Loan)                                           "                         11.600                    VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 07/12/2017 - 14:35

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

6.600

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.700 - 8.000

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.200 - 3.350

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)

"

9.000

VNĐ/Kg

05

Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)

 " 8.900 - 8.900   VNĐ/Kg

       

Bảng giá tham khảo: 26/09/2017 - 14:35

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

6.500

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.600 - 8.000

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.200 - 3.250

VNĐ/Kg

04

Phân Kali Miểng (Canada)

"

6.950

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Min (Canada)

 " 6.200 - 6.250   VNĐ/Kg

     06       Phân SA (Nhật)                                                                "          3.250 - 3.300            VNĐ/Kg

     07       Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)             "                8.400 - 9.100              VNĐ/Kg

     08       Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)             "                8.400 - 9.050              VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 17/08/2017 - 13:51

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

5.850-5.900

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.500-7.750

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.100-3.250

VNĐ/Kg

04

Phân Kali Miểng (Canada)

"

6.950

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Min (Canada)

 " 5.900-5.950   VNĐ/Kg

     06       Phân SA (Nhật)                                                                "                3.200                        VNĐ/Kg

     07       Phân NPK 14.14.14+11S + TE + 1MgO (Korea)             "                8.450-8.800              VNĐ/Kg

     08       Phân NPK 12.12.17+10S + TE + 1MgO (Korea)             "                8.400 -8.800              VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 14/07/2017 - 10:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

5.900

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.500-7.700

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.200-3.250

VNĐ/Kg

04

Phân Kali Miểng (Canada)

"

6.950

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Min (Canada)

 " 5.900   VNĐ/Kg

     06       Phân SA (Nhật)                                       "                3.200               VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 12/06/2017 - 16:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

5.900

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.500-7.700

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.150-3.200

VNĐ/Kg

04

Phân Kali Miểng (Canada)

"

7.250

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Min (Canada)

 " 5.950-6.000   VNĐ/Kg

  

06

Phân DAP (Korea)

 " 13.400   VNĐ/Kg

Bảng giá tham khảo: 08/08/2016 - 11:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (TQ) Nito >46%

Kg

6.600

VNĐ/Kg

02

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

6.450

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 16.16.8+13S (Jordan)

9.600

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

8.100

VNĐ/Kg

05

Phân S.A (P.R.C)

3.180

VNĐ/Kg

06

Phân Kali Mịn (Canada)

“ 

6.720

VNĐ/Kg

07

Phân Kali Miểng (Canada)

     “

        7.650

VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 27/02/2017 - 10:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

6.850-6.900

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

7.600-7.700

VNĐ/Kg

03

Phân S.A (P.R.C)

3.350-3.400

VNĐ/Kg

04

Phân Kali Miểng (Canada)

"

7.250

VNĐ/Kg

05

.....

     

  

Bảng giá tham khảo: 08/08/2016 - 11:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (TQ) Nito >46%

Kg

6.600

VNĐ/Kg

02

Phân Urea (Indonesia) Nito >46%

Kg

6.450

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 16.16.8+13S (Jordan)

9.600

VNĐ/Kg

04

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

8.100

VNĐ/Kg

05

Phân S.A (P.R.C)

3.180

VNĐ/Kg

06

Phân Kali Mịn (Canada)

“ 

6.720

VNĐ/Kg

07

Phân Kali Miểng (Canada)

     “

        7.650

VNĐ/Kg

 

Bảng giá tham khảo: 09/09/2016 - 14:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indo) Nito >46%

Kg

5.400

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Jordan)

9.620

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

8.000

VNĐ/Kg

04

Phân S.A (P.R.C)

2.900-3.030

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Mịn (Canada)

“ 

6.350

VNĐ/Kg

06

Phân Kali Miểng (Canada)

     “

        7.340

VNĐ/Kg

 

...................................

     

 

 

Bảng giá tham khảo: 21/10/2016 - 14:11

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indo) Nito >46%

Kg

5.400

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Jordan)

9.600

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

8.000

VNĐ/Kg

04

Phân S.A (P.R.C)

2.900-3.030

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Mịn (Canada)

“ 

6.350

VNĐ/Kg

06

Phân Kali Miểng (Canada)

     “

        7.340

VNĐ/Kg

 

...................................

     

 

Bảng giá tham khảo: 09/11/2016 - 08:30

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Giá bán

Ghichú

01

Phân Urea (Indo) Nito >46%

Kg

5.400

VNĐ/Kg

02

Phân NPK 16.16.8+13S (Jordan)

9.700

VNĐ/Kg

03

Phân NPK 16.16.8+13S (Korea)

8.000

VNĐ/Kg

04

Phân S.A (P.R.C)

2.850-3.050

VNĐ/Kg

05

Phân Kali Mịn (Canada)

“ 

6.150

VNĐ/Kg

06

Phân Kali Miểng (Canada)

     “

        7.340

VNĐ/Kg

 07

Phân Urea (Trung Quốc) Nito >46%

 “  6.300 VNĐ/Kg 
08

Phân Urea (Ả rập) Nito >46%

 “ 5.350 VNĐ/Kg

 

Hoạt động

Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản. Sơ chế và phơi sấy nông sản. Mua bán phân bón, đá granit. Bán buôn tinh bột và các lại thực phẩm khác. Dịch vụ cho thuê kho bãi. Bán buôn sắt, thép. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá... Xem tiếp

Liên hệ

  • Công ty CP XNK Tiến Phước
  •  Hotline/Zalo: 0795.597.888 - Fax: 0256.6252257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 107E Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định